Kotlíkové dotace v kostce

Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a ty je následně rozdělí mezi domácnosti.
 
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
- tepelné čerpadlo
- kotel na pevná paliva
- plynový kondenzační kotel
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
- „mikro“ energetická opatření
 
Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR  https://svt.sfzp.cz 
 
Výše podpory a způsobilé náklady:
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle,
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo
nebo kotel pouze na biomasu).

Na jeden rodinný dům je možné získat dotaci do výše až 127.500,- Kč.
 
Kdo může žádat:
Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek.
 
Kde a kdy budete žádat:
Na příslušném krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvy pro občany.
 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.