GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

I. Předmět úpravy

1. Společnost FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.

2. Společnost FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

II. Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je společnost FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. IČ: 26371316, se sídlem: V tůních 1356/13, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C 153015 vedená u Městského soudu v Praze.

2. Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese V tůních 1356/13, Nové Město, 120 00 Praha 2, elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na www.chadim-tepelnacerpadla.cz/napiste-nam/, nebo na jiných kontaktech na www.chadim-tepelnacerpadla.cz/kontakt/.

III. Účely zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:

- plnění povinností vyplývajících ze smluv
- plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
- komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv
- zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
- vymáhání právních povinností
- sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku
- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:

- Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě
- Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy
- Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace
- Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies
- Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku)
2. Společnost osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.
3. Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění, nebo vymožení povinností ze smlouvy.

V. Zasílání obchodních sdělení

1. FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o.
2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.

3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.

VI. Příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny se společností FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.

2. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:

- poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení
- daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti
- dopravci
- osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku
- správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů


3. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

4. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomoc.
 

VII. Důvody zpracování

1. FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:

- oprávněný zájem, tj. ochrana důležitých práv FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. vyplývajících z obecně závazných předpisů a smluv, včetně ověřování a hodnocení platební schopnosti zákazníka, ochrana majetku, vymáhání případných pohledávek, nabízení zboží a služeb
- plnění smlouvy
- plnění právní povinnosti

VIII. Další informace


1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

2. FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.

4. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů, a to u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.
7. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
8. Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušených právních předpisů.
9. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.
10. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
11. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům, které může uplatnit na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.
12. Osobní údaje zákazníka nejsou předmětem automatizovaného rozhodovaní.

IX. Cookies

1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.
2. Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.
2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.