Nejčastější dotazy

Co ušetřím se soustavou tepelného čerpadla?

Téměř neporazitelné je tepelné čerpadlo v provozních nákladech. Jestliže se vezme v úvahu, že ceny za fosilní energii, jako topný olej a plyn, budou v budoucnosti asi podstatně silněji stoupat, než za proud, bude se tato přednost zřejmě ještě silněji projevovat ve prospěch tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo potřebuje k provozu proud. Jak to, že může být tedy potom ekologicky neškodné?

Tepelná čerpadla odebírají 2/3 energie z prostředí, a mají tedy největší potenciál úspory CO2 ze všech otopných systémů.Pokud by se proud, který je potřebný k provozu kompresoru, získával výhradně z regenerativních zdrojů (např. vodní síla), jde v principu o „topení s nulovými emisemi“.

Co stojí tepelné čerpadlo v porovnání s jinými topnými systémy?

Na první pohled jsou investiční náklady na tepelné čerpadlo vyšší, než u tradičního systému vytápění.
Realistickým posouzením (náklady na přístroje plus náklady na využití, údržbu atd.) se objeví jiný obraz.

 

Kde mohu svoje tepelné čerpadlo instalovat?

U tepelných čerpadel vzduch/voda je možná jak venkovní instalace (zahrada), tak i vnitřní instalace. Tepelná čerpadla země/voda a tepelná čerpadla voda/voda vyžadují místnost pro instalaci bez nebezpečí zamrznutí. Vzhledem k tomu, že se staví stále více domů bez sklepa a naše přístroje produkují teplo neobyčejně tiše, budou čerpadla stále více instalována v hospodářských a odkládacích místnostech.

Jaký zdroj tepla je pro mne nejlepší?

Tuto otázku není možno napoprvé zodpovědět a řídí se podle místních podmínek.

Jak hlasité je tepelné čerpadlo?

Porovnatelně tišší oproti jiným systémům vytápění. Nová generace tepelných čerpadel Alpha-InnoTec pracuje vlivem inovované protihlukové izolace tiše jako šepot. To předurčuje naše tepelná čerpadla i pro montáž v obytné úrovni (hospodářská nebo odkládací místnost).

Musí se provádět na tepelném čerpadlu pravidelná údržba?

Nikoliv, soustavy tepelných čerpadel jsou tak bezúdržbové, jako chladnička. Při dodatečné montáži v případě modernizace odpadá za určitých okolností dokonce povinnost měření stávajícího kotle.

Jak velkou životnost má soustava tepelného čerpadla?

Průměrná životnost tepelného čerpadla se pohybuje při normálním využívání mezi 15 a 20 roky. Mnoho zařízení pracuje bez problémů již déle než 25 let.

Je možno kombinovat tepelné čerpadlo se solární soustavou?

Kdykoliv. Tepelné čerpadlo je možno zásadně kombinovat se všemi zdroji tepla. Otázkou je pouze, zda je to energeticky účelné. Důležité je: aby se provedlo zapojení do hydrauliky podle našich údajů.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je termodynamickým strojem, v němž cirkuluje pracovní médium. Pracovní médium přitom mění svůj stav v agregátu z kapalného na plynný. Proces probíhá postupně následujícími konstrukčními částmi, resp. v pracovních krocích:

Odparník: Do procesu je přiváděna energie z okolního prostředí. Kapalné pracovní médium vstupuje s nízkou teplotou do odparníku tepelného čerpadla. Zde odebírá z tepelného zdroje (např. venkovního vzduchu) teplo, teplota pracovního média stoupá a médium opouští odparník ohřáté v plynném stavu.

Kompresor: Do procesu se přivádí pracovní energie. Plynné pracovní médium je komprimováno a přitom se zvyšuje tlak. Jako u vzduchového čerpadla se zvyšuje teplota pracovního média přídavně zvyšováním tlaku (horký plyn).

Kondenzátor: Proces předává teplo prostřednictvím horkého plynu na chladnější vodu pro vytápění. Přitom se pracovní médium opět zkapalňuje, ochlazuje se přibližně na teplotu vody pro vytápění.

Expanzní ventil: Tlak pracovního média se snižuje a pracovní médium se ochlazuje. Stejný efekt se pozoruje také u sprejových nádobek: při stříkání (expandování nebo snižování tlaku obsahu) se sprejové nádobky zřetelně ochlazují. Pracovní médium opouští expanzní ventil s teplotou, která je nižší, než teplota tepelného zdroje.

Funguje moje tepelné čerpadlo i v nejtužší zimě?

I v minusových stupních se skrývá ještě dostatek energie. Tuto energii prostředí čerpá tepelné čerpadlo na vyšší
teplotní úroveň, aby ji učinilo využitelnou pro topné účely. Naše tepelná čerpadla fungují při venkovní teplotě až do - 20 °C

Jak velká se musí soustava tepelného čerpadla dimenzovat?

Musí být uvedena v soulad s potřebou tepla budovy, se zřetelem k potřebě TUV a dobám blokování místního elektrorozvodného závodu.

Potřebuji pro provoz tepelného čerpadla nutně taktovací zásobník?

Taktovací zásobník by měl být zásadně zapojen, aby se zamezilo taktování tepelného čerpadla v přechodném období. U tepelných čerpadel vzduch/voda pro zajištění odmrazovací energie.

Jaké musím použít oběhové čerpadlo ?

Oběhové čerpadlo by mělo být dimenzováno svým výkonem a velikostí na tlakové ztráty potrubní sítě. Nesmí se použít oběhová čerpadla řízená v závislosti na otáčkách.

Musím při venkovní instalaci plnit topnou vodu s ochranou proti zamrznutí?

Nikoliv. Plnit soustavu s protimrazovou ochranou není nutné. Kontrolu zamrznutí provádí regulátor tepelného čerpadla.

Potřebuji u tepelného čerpadla odtok kondenzátu?

Ano: u tepelného čerpadla vzduch/voda
Ne: u tepelných čerpadel solanka/voda, voda/voda

Jaké náklady vznikají při pořizování zdroje tepla?

Sonda: cca 30 - 50 euro za metr vrtu

Zemní kolektor: cca 15 - 20 euro/m2

Studna: cca 100 - 150 euro/m

Vzduch: cenově nejpříznivější varianta

Jak se změní provozní náklady vzhledem k výstupní teplotě?

O 1 °C vyšší výstupní teplota => o 2,5 % vyšší provozní náklady.

Upozornění:
Nejvýhodnější z hlediska energie jsou proto nízkoteplotní topné systémy (podlahové a stěnové vytápění).

Je možno u tepelného čerpadla vzduch/voda použít jako zdroj tepla vzduch z místnosti?

Nikoliv. Potřebný průtokový objem vzduchu pro tepelné čerpadlo je příliš vysoký.

Jak vypočítám roční topný faktor soustavy tepelného čerpadla?

Existují dva přibližné postupy výpočtu:
- jednak podle normy DIN 4701/10
- za druhé podle směrnice VDI 4650

Jsou tepelná čerpadla použitelná pouze pro novostavby nebo je lze použít i při rekonstrukcích?

Ekologická rekonstrukce vytápění pomocí tepelného čerpadla je možná. Naše vysokoteplotní H-řada tepelných čerpadel s výstupní teplotou do topného systému 65 °C umožňuje i použití stávajících radiátorů. Pro zajištění maximální účinnosti je nutná přesná analýza objektu. Pokud možno je nutno přezkoušet vstupní teplotu do systému zda je postačující. V ideálním případě po dobu 1 roku zkoušejte snižovat výstupní teplotu ze stávajícího kotle. Současně otevřete na maximum termostatické ventily. V mnoho objektech se totiž zjistí, že teplota 55 °C je postačující. V případě, že je vyžadována vyšší teplota než 65 °C je nutno izolovat plášť budovy.